مدیر پروژه

modirporoje.com
تیر 31, 1401

دستورالعمل هماهنگی در فاز مهندسی

مقدمه در واقع رویه هماهنگی یک زبان واحد بین کارفرما، مشاور و پیمانکار می‌باشد و برای جلوگیری از سلیقه‌ای شدن کارها همان ابتدای پروژه یک رویه […]