تیر 31, 1401

دستورالعمل هماهنگی در فاز مهندسی

دستورالعمل هماهنگی در کنترل مدارک و مستندات فاز مهندسی در پروژه مقدمه در واقع رویه هماهنگی یک زبان واحد بین کارفرما، مشاور و پیمانکار می‌باشد و […]