مدیریت پروژه در عمل

تیم وب سایت مدیر پروژه قصد دارد در این صفحه (که به صورت منظم به روز می شود) تجارب پروژه با دید صرفا اجرایی، قرار دهد. از این رو عنوان این صفحه، مدیریت پروژه در عمل نام گذاری شده است که هدف آن ارائه فایل ها، متن ها و درس آموخته های پروژه های واقعی است.