مدیر پروژه

در این بخش گفتگوهای دوستانه که در زمینه مباحث پروژه صورت گرفته است، قرار می گیرد.