نیروی انسانی غیر مستقیم درجه یک

ضریب بالاسری نیروی انسانی