مدیر پروژه

modirporoje.com

Material take off یا MTO در بخش پایپینگ