مدیر پروژه

Material take off یا MTO در بخش پایپینگ