مدیر پروژه

پروژه واحد آب و آبگیر پتروشیمی دماوند

(Petrochemical – Claim & Extra Work)