مدیر پروژه

modirporoje.com
شرکت پتروشیمی دماوند
مهر 22, 1401

شرک ملی مس – مجتمع مس سرچشمه

پروژه احداث تاسیسات مدیریت آب و باطله فلوتاسیون دره زار

(Industrial – PC)