مدیر پروژه

modirporoje.com
modirporoje.com
شرک ملی مس – مجتمع مس سرچشمه
مهر 22, 1401

شرکت پتروشیمی دماوند

پروژه واحد آب و آبگیر پتروشیمی دماوند

(Petrochemical – Claim & Extra Work)